Algemene voorwaarden

Op alle diensten van Mariel Stokman Kinder en Jeugdpsychologie zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Hieronder leest u over uw rechten en plichten en wat u van Mariël kunt verwachten.

Toestemming voor onderzoek en/of behandeling

Kinderen/jongeren kunnen gebruik maken van de diensten van Mariël Stokman Kinder en Jeugdpsychologie wanneer zij en/of hun ouders daar een (schriftelijke) toestemming voor geven.

Recht op informatie

Om goede beslissingen te kunnen nemen over onderzoek en/of behandeling heeft u als cliënt en/of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger recht op informatie over:

 • Het probleem of de stoornis
 • De voorgestelde behandeling en eventuele risico’s ervan en andere behandelingsmogelijkheden
 • De behandelaar
 • De rechten van een kind en de ouders

Wie recht heeft op informatie is wettelijk bepaald en afhankelijk van de leeftijd van kinderen/jongeren.

Zorgdossier

Alles wat van belang is bij de zorgverlening wordt vastgelegd in het elektronisch zorgdossier. Het dossier is eigendom van Mariël Stokman Kinder en Jeugdpsychologie. Indien ouders en/of kinderen/jongeren het niet eens zijn met wat in het dossier staat, kan hun mening aan het dossier worden toegevoegd. Als er een fout in het dossier staat, kan dat worden gecorrigeerd. Het dossier wordt minstens 15 jaar bewaard na de 18de verjaardag van het kind/jongere.

Privacy

Mariël gaat zorgvuldig om met de gegevens van onze cliënten. Zonder toestemming geeft zij geen informatie over cliënten aan mensen die niet bij de behandeling zijn betrokken. De verwijzers (veelal de huisarts) worden, indien u daarvoor toestemming geeft, geïnformeerd over de behandeling.

 • Kinderen onder 12 jaar: gezaghebbende ouder(s) moet toestemming geven om informatie over het kind te verstrekken aan anderen
 • Kinderen van 12 jaar en ouder: ouders én het kind moeten toestemming geven om informatie over het kind aan anderen te verstrekken
 • Jongeren vanaf 16 jaar: de jongere moet toestemming geven om informatie over hem/haar te verstrekken aan anderen

Klik hier voor het inzien van het privacystatement van de praktijk.

Bereikbaarheid

 • Mariël is op dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 18.00 uur aanwezig op de praktijk. Vanaf 1 mei 2024 werkt zij ook op woensdagen.
 • Mariël is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06 42090156. Het kan voorkomen dat zij uw oproep niet direct kan beantwoorden. U kunt dan gebruik maken van het antwoordapparaat, whatsapp of e-mail.
 • Voor het afzeggen van afspraken is Mariël 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar (antwoordapparaat), whatsapp of via e-mail

Verplichtingen van de cliënt

 • De cliënt geeft naar beste weten de inlichtingen en medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst
 • De cliënt die op de wachtlijst staat en gedurende de wachttijd de behandeling laat uitvoeren door een andere instelling, meldt dit aan Mariël
 • Indien cliënt verhuist naar een andere gemeente dan de Haarlemmermeer, meldt cliënt dit tijdig aan Mariël. De behandeling zal dan worden overgedragen naar een zorgverlener in de nieuwe gemeente. Indien cliënt wenst de behandeling voort te zetten bij de praktijk van Mariël, zal een tarief van 120 euro per gesprek (50 min directe tijd / 10 min indirecte tijd) in rekening worden gebracht aan de cliënt.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de afspraak afgezegd te worden (conform het het beleid van de LVVP). Bij het niet afzeggen, of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Mariël zich het recht om het bedrag van 60 euro bij u in rekening te brengen. Bij betalingsachterstand is Mariël gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 • Bij het verlenen van onverzekerde zorg rekent Mariël een tarief van 120 euro per gesprek (50 min directe tijd / 10 min indirecte tijd).

Klachten en geschillen

Mariël werkt volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Zij hecht grote waarde aan een goede en cliëntvriendelijke dienstverlening en probeert zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw wensen. Toch kan het voorkomen dat u hierin wordt teleurgesteld. Mocht dit het geval zijn, dan hoort Mariël dat graag van u, zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden. Mocht uw klacht onverhoopt niet naar tevredenheid worden opgelost, kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (www.LVVP.info)

Kwaliteitsstatuut

Klik hier voor het inzien van het kwaliteitsstatuut van de praktijk.

Registraties
KvK-nummer 68162316
BIG nummer 9919371625
AGB code persoonlijk 94100841
AGB code praktijk 94063094